نوبت دهی آنلاین

خدمات مطب دکتر کاظم دالایی

دکتر کاظم دالائی

  • ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﻜﺎن درﺳﺎل 1372 (دوره 14 نیکان)
  •  دکترای دندانپزشکی در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی.(1372-1378) با رتبه دوم
  • داﻧﺸﺠﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ در ﺳﺎل ( 1376-1377)
  • رﺗﺒﻪ اول در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ در ﻛﻨﮕﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺳال 1375
  • ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮان داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل (1376) و اساتید دانشگاه ها(1395)
  • ﻧﻔﺮدوم مسابقات تنیس کشوری دانشجویی در ﺳﺎل (1381-1374)
  • ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ازﻣﻮن ورودي دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 1381
  • ﺑﻮرد ﺗﺨﺼﺼﻲ کشوری  در رشته ارﺗﻮدﻧﺴﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﻤﺘﺎز ازداﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ

نمونه درمان ها

برای مشاهده سایر نمونه درمان‌ها از طریق منوی بالای صفحه روی نمونه درمان‌ها کلیک کنید.

روز های کاری مطب:

ساعت: 11:00 الی 20:00

ساعت 10:00 الی 14:00

ساعات پاسخگویی تماس تلفنی

ساعت: 11:00 الی 20:00

ساعت 10:00 الی 14:00